Persondatapolitik

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

STRECKERSAPARTMENT.COM

UDGIVER

Hjemmesiden ejes og publiceres af:

Brdr. Strecker (Dataansvarlig)
Toldbodgade 9
1253 København K
CVR: 17720082

Telefon: 33 30 86 00
Mail: info@strecker.dk

Kontaktperson: Rikke Sylvester

Brdr. Strecker fungerer som administrationskontor for følgende udlejningslejligheder:

 • 12 Rue Hoche 1., 2., 3. og 4. sal, 06400 Cannes, Frankrig
 • 26 Rue Hoche penthouse, 06400 Cannes, Frankrig

Herunder vil Streckers Apartments betegnes som Brdr. Strecker.

GENERELT

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside indsamler og behandler vi en række sådanne informationer.

Brdr. Strecker indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Brdr. Strecker håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Brdr. Strecker indgår aftale med gæster og leverandører om levering – leje, køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst bestiller og lejer én eller flere af Brdr. Streckers lejligheder eller serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Brdr. Strecker, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Brdr. Strecker. Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører afgiver til Brdr. Strecker i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Brdr. Strecker.

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger indsamles af Brdr. Strecker på følgende vis:

 • Når en gæst – eller en repræsentant for denne – laver en forespørgsel eller booking af lejlighed, event eller anden ydelse, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Brdr. Strecker.
 • Gennem browser-cookies på vores hjemmesider.
 • Fra sociale medier.
 • Når leverandører indgår aftaler med Brdr. Strecker eller afgiver tilbud til Brdr. Strecker.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående, vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

OPLYSNINGER SOM BRDR. STRECKER INDSAMLER

Brdr. Strecker indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke-personfølsomme oplysninger.
 • Bankoplysninger.
 • Demografiske oplysninger.
 • Lejehistorik.
 • Oplysninger fra kundeundersøgelser og gæstefeedbacks.
 • Oplysninger fra Brdr. Streckers sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Brdr. Strecker.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om gæstens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner.

En gæst/leverandør kan frivilligt og efter eget valg give Brdr. Strecker yderligere personoplysninger, som denne mener kan have betydning for Brdr. Streckers servicering af gæsten/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger, opfatter Brdr. Strecker dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger, som Brdr. Strecker modtager direkte fra gæster/leverandører, vil Brdr. Strecker i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Brdr. Strecker har modtaget af tredjeparter, f.eks. en formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat. Hvor dette er tilfældet, er den pågældende tredjepart forpligtet til at informere de pågældende gæster/leverandører om Brdr. Streckers vilkår og betingelser, samt Brdr. Streckers persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.
Ved reservationer og bestillinger af lejligheder og serviceydelser gemmer Brdr. Strecker de oplysninger, som gæsten/leverandøren har givet i op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes hvis ikke relevant.

BETALING VIA BANKOVERFØRSEL

Ved bestillinger og reservationer gemmer Brdr. Strecker de oplysninger, som gæsten/leverandøren har givet i op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes hvis ikke relevant.

Udover håndtering af bestillingen bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/leverandør f.eks. henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen/betalingen.

FORMÅL MED INDSAMLING OG BEHANDLING

Brdr. Strecker indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/leverandører om leje eller levering af serviceydelse. Det er den enkelte aftales indhold og karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Brdr. Strecker indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af gæsters reservation og booking af Brdr. Streckers serviceydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om, samt salg af produkter og ydelser.
 • Kontakt til gæsten før, under og efter dennes ophold.
 • Opfyldelse af gæstens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Brdr. Streckers serviceydelser.
 • Tilpasning af Brdr. Streckers markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af gæster/leverandørers brugeradfærd og markedsføring over for disse.
 • Administration af gæsters/leverandørers relation til Brdr. Strecker.

JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING

Brdr. Strecker vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Brdr. Strecker som en gæst eller en leverandør er part i.

Hvis en gæst i forbindelse med ophold hos Brdr. Strecker oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Brdr. Strecker alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til dette.

I nogle situationer modtager Brdr. Strecker personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med bookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/leverandører om Brdr. Streckers vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede (gæster/leverandører) følgende rettigheder:

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Brdr. Strecker behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, Brdr. Strecker har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Brdr. Strecker har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Brdr. Strecker ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Brdr. Strecker ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede. Hvis nogle af de oplysninger, som Brdr. Strecker har om den registrerede, er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Brdr. Strecker.

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Brdr. Strecker vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Brdr. Strecker vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Den registrerede vil til enhver tid modtage svar på anmodningen hurtigst muligt.

Den registrerede kan til enhver tid skriftligt bede Brdr. Strecker om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Brdr. Strecker er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retslige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Brdr. Strecker kan vedkommende kontakte Datatilsynet. Skriftlig anmodning sendes til Brdr. Strecker, se kontaktoplysninger ovenfor (under Udgiver).

Brdr. Strecker tager forbehold for at kunne afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse, som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger, som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

SIKKERHED OG DELING AF PERSONOPLYSNINGER

Brdr. Strecker beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer ansat hos Brdr. Strecker, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registrerede personoplysninger, har adgang hertil. Brdr. Strecker kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, vil Brdr. Strecker underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Brdr. Streckers sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Brdr. Strecker benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer etc. Brdr. Strecker indgår løbende databehandleraftaler med alle leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt, angår de registreredes personoplysninger.

Brdr. Strecker deler de registreredes personoplysninger internt. Formålet er at kunne give gæsten den bedste betjening og service.

Brdr. Strecker sletter dine personoplysninger, når Brdr. Streckers lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Som hovedregel gemmes data i op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes hvis ikke relevant.

COOKIES

Brdr. Strecker anvender cookies. Yderligere oplysning om Brdr. Strecker cookiepolitik kan indhentes på vores hjemmeside under ”Cookie- og privatlivspolitik”.

SIKKERHED

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

OPDATERING OG KONTAKT

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne privatlivspolitik. Eventuelle ændringer træder i kraft ved offentliggørelse på vores hjemmeside.

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores privatlivspolitik.

Se kontaktoplysninger ovenfor (under Udgiver).

Dokumentet er sidst opdateret december 2023.